Sahev Logo

Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

  • ANA SAYFA
  • Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İş bu aydınlatma metni Şahinkaya Vakfına Burs başvurusunda bulunacak öğrencilerin ve ailelerinin kişisel verilerinin işlenme ve aktarım şartlarının belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Şahinkaya Vakfı (“Vakıf”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamda aşağıda belirtilen şekilde işlenebilecektir.

Kişisel veriler, toplama yönetimi ve işleme amaçları

Adınız soyadınız, anne baba adınız, doğum yeri tarihiniz, cinsiyetiniz, medeni haliniz, kimlik numaranız, kimlik belgenizde yer alan veriler gibi kimlik; e-posta adresiniz, cep telefonunuz gibi iletişim; Okudunuz okul, bölüm, puan, sonuç belgesi, öğrenci numarası, giriş tarihi, mezun olunan tarih gibi mesleki deneyime; Anne babanızın aylık net geliri, ücret hesap pusulalarında yer alan veriler, öğrenimi, kardeş sayısı ve kardeşlerin eğitim durumu ile okudukları okul, ailenin aylık net geliri, ailenin oturduğu evin kira olup olmadığı, aylık kira bedeli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile aile bilgileriniz gibi ailenize ilişkin finans, özlük ve mesleki deneyime; başka kurumlardan burs alıp almadığınıza ilişkin bilgi ve rızanız olması halinde adli sicil kaydınız ile ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kişisel verileriniz, fiziki ve elektronik yollarla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Kanun’a ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak tarafımızca iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, burs verilecek öğrencilerin seçilmesi, burs başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve bunun gibi amaçlar doğrultusunda elde edilecek ve işlenebilecektir.

Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’a ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak tarafımızca, denetim / etik faaliyetlerinin yu¨ru¨tu¨lmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yu¨ru¨tu¨lmesi, hukuk ı·s¸lerinin takibi ve yu¨ru¨tu¨lmesi, yetkili kis¸i, kurum ve kurulus¸lara bilgi verilmesi amaçları doğrultusunda gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine, hissedarlara, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kişisel Veri İşleme ve Aktarma Hukuki sebebi

Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. Maddesi kapsamında haklarınız aşağıdaki gibidir.


Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.sahinkaya.net/tr/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.  Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize konu işlemin yerine getirilebilmesi için ek bir maliyet gerekmesi durumunda, kişisel verileri koruma kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.